κεντρα-λογου-και-ομιλιασ-του-εγκεφαλο

ΚΕΝΤΡΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 

Στο κυρίαρχο ημισφαίριο, υπάρχουν 2 περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ότι ειδικεύονται στις γλωσσικές λειτουργίες.

Αυτές οι 2 περιοχές βρίσκονται στη perisylvian region (η περιοχή γύρω από τη σχισμή του Sylvius). Η περιοχή χωρίζει τον μετωπιαίο από τον κροταφικό λοβό. Στο μετωπιαίο λοβό βρίσκεται η περιοχή Broca που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των μυών της ομιλίας. Στον κροταφικό λοβό βρίσκεται η περιοχή Wernicke η οποία είναι κυρίως υπεύθυνη για την κατανόηση του λόγου.

Συγκεκριμένα οι περιοχές του λόγου, στην πλειοψηφία των ανθρώπων, βρίσκονται στο αριστερό ημισφαίριο. Άνθρωποι με δυσκολίες τόσο στην ομιλία όσο και στον λόγο οι οποίες προκλήθηκαν ύστερα από κάποιο τραύμα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η οπίσθια περιοχή του λόγου περιλαμβάνει τις δεξιότητες που σχετίζονται με την αναγνώριση, την κατανόηση και τον σχηματισμό του λόγου.

Επιπλέον, αυτή η περιοχή του ημισφαιρίου περιλαμβάνει την λήψη αισθητηριακών ερεθισμών μέσω του ακουστικού, του οπτικού και του σωματοαισθητικού συστήματος. Εν αντιθέσει, η πρόσθια περιοχή του λόγου περιλαμβάνει δεξιότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την ομιλία, την άρθρωση, τη γραφή και τις χειρονομίες.

Από τα παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως και οι δύο περιοχές, η πρόσθια και η οπίσθια, βρίσκονται σε συνεργασία με σκοπό την ομαλή λειτουργία του λόγου. Αυτό αποδεικνύεται και από την τοξοειδή δεσμίδα η οποία συνδέει τις δύο περιοχές. Ωστόσο οι περιοχές αυτές «επικοινωνούν» και μέσω των θαλάμων.

Επιπροσθέτως άλλη μία λειτουργία η οποία ανήκει στην οπίσθια περιοχή αποτελεί η αποκωδικοποίηση και η μετάφραση του προφορικού και γραπτού λόγου.

 

Επομένως, οποιαδήποτε βλάβη σε αυτή τη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει έντονες δυσκολίες στην ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει τον γραπτό και προφορικό λόγο. Η δεξιότητα αυτή της κατανόησης του λόγου πραγματοποιείται όταν τα ακουστικά κύματα μεταφέρονται στον ακουστικό φλοιό και των δύο ημισφαιρίων. Έπειτα περνάνε στην οπίσθια περιοχή του λόγου του αριστερού ημισφαιρίου για ανάλυση.

 

Από την άλλη η κατανόηση γραπτών λέξεων διαδραματίζεται όταν τα οπτικά ερεθίσματα μεταφέρονται στον οπτικό φλοιό του ινιακού λοβού και των δύο ημισφαιρίων.  Έπειτα οδηγούνται στην οπίσθια περιοχή του λόγου η οποία μεταβιβάζει την πληροφορία στην πρόσθια περιοχή αυτού μέσω της τοξοειδούς δεσμίδας με σκοπό τον συντονισμό των οργάνων της άρθρωσης. Έτσι βλάβη στην πρόσθια περιοχή έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία δυσκολιών στην παραγωγή του λόγου που αφορούν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση αυτού.

Επιπλέον, πέρα από τις βασικές αυτές περιοχές του λόγου, μέσα από έρευνες, βρέθηκε και μία ακόμα φλοιώδης περιοχή. Η οποία έχει σχέση με την λειτουργία της ομιλίας και του λόγου. Αυτή η περιοχή συναντάται στη μέση επιφάνεια του μετωπιαίου λοβού και εναλλακτικά ονομάζεται δευτερεύουσα περιοχή ή αλλιώς συμπληρωματική κινητική περιοχή.

 

Βλάβη σε αυτήν την περιοχή συχνά οδηγεί σε προσωρινή αφασία και δυσκολία στην πραγματοποίηση εναλλασσόμενων κινήσεων. Ίδιες με αυτές που απαιτούνται στην στοματική περιοχή κατά την ομιλία. Ωστόσο αυτή η περιοχή έχει την δυνατότητα να αφαιρεθεί ολόκληρη χωρίς να προκαλέσει κάποια μόνιμη γλωσσική διαταραχή.

 

Παρόλα, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις βασικές περιοχές του λόγου, είναι εμφανές ότι υπάρχουν και άλλες εγκεφαλικές δομές. Αυτές είναι σημαντικές για την λειτουργία του λόγου. Ειδικότερα οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τις κροταφικές, βρεγματικές και ινιακές συνειρμικές περιοχές καθώς και διάφορες άλλες δομές όπως είναι τα βασικά γάγγλια.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

B.E. Murdoch. (2oo8). Προβλήματα λόγου και ομιλίας. Μτφ: Ταλαντοπούλου, Μ. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ

 

 

Γαυγιωτάκη Ελένη,

Λογοθεραπεύτρια