ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Η συμπερίληψη δεν αφορά μόνο στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και σε όσους έχουν περιθωριοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Διαβάστε Περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Είναι δύσκολο να καθιερωθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισμός που θα μπορέσει να συμπεριλάβει όλα τα χαρακτηριστικά της Νοητικής Αναπηρίας.

Διαβάστε Περισσότερα