Ο ΠΛΟΥΤΟΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος ΕΔΩ

Στους μαθητές Ειδικής Αγωγής παρουσιάζεται έλλειμμα στη βραχύχρονη μνήμη γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση του κειμένου.

Για να βοηθήσουμε τα παιδιά μπορούμε να θέτουμε σαφείς αναγνωστικές οδηγίες, να διακόπτουμε συχνά την ανάγνωση για να θέτουμε ερωτήσεις κατανόησης αλλά και να δίνουμε φύλλα εργασίας ή γραφικούς οργανωτές με στόχο την κατάτμηση του κειμένου σε ενότητες και την καλύτερη κατανόησή του (Παντελιάδου, 2007).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η (5’):

Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο και ζητά από τους μαθητές να υπογραμμίσουν λέξεις που πιστεύουν ότι είναι ουσιαστικά β’ κλίσης

Για να βοηθήσει τους μαθητές μη τυπικής εκπαίδευσης μπορεί σε κάθε τελεία να σταματά και να ρωτά τους μαθητές για το εάν και ποια ουσιαστικά βρήκαν

Εφόσον η τάξη διαθέτει smartboard μπορεί να κυκλώνει απευθείας τις σωστές λέξεις, ώστε όλοι οι μαθητές να προβαίνουν σε αυτό-αξιολόγηση ή να δείξει το κείμενο με βιντεοπροβολή και μέσω του Power Point να υπογραμμίζει τις σωστές απαντήσεις με ένα έντονο χρώμα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η (20’):

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει φράσεις του κειμένου που δείχνουν τις πράξεις των Αθηναίων και τις αιτίες αυτών και τις απομονώνει

Για να είναι πιο κατανοητές αλλάζει τη σειρά των λέξεων ή φροντίζει να δώσει τη μετάφραση λέξεων που μπορεί να δυσκολέψουν τους μαθητές

Πάντα κάτω από τις φράσεις υπάρχει η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές για να μπορούν και τα παιδιά Ειδικής Αγωγή ανά πάσα στιγμή να συγκεντρωθούν στο ζητούμενο (υπάρχουν ενδεικτικά ορισμένες ερωτήσεις στην παρουσίαση)

Αφού απαντηθούν οι ερωτήσεις, δίνεται ένα σύντομο έντυπο με ερωτήσεις είτε πολλαπλής επιλογής είτε Σωστού-Λάθους ώστε να βεβαιωθεί ο διδάσκοντας ότι το κείμενο κατανοήθηκε από τους μαθητές

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η (20’):

Ζητάμε από τους μαθητές ανά 2 θρανία να δημιουργήσουν ομάδες.

Ο εκπαιδευτικός δίνει το κείμενο σε αντιστοιχία με την νεοελληνική μετάφραση στους μαθητές και τους ζητά να υπογραμμίσουν τις προτάσεις που δείχνουν ότι η Αττική ήταν μια πλούσια περιοχή.

Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς της στην τάξη και ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του ppt υπογραμμίζει τις σωστές απαντήσεις για να ελέγξουν οι μαθητές την επίδοσή τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ :

Μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να σκεφτούν στη σύγχρονη εποχή ποιες από τις πληροφορίες που άντλησαν από το κείμενο αληθεύουν και σήμερα για την Αττική (ενθαρρύνετέ τους να ψάξουν και στο διαδίκτυο).

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Συλλογικός Τόμος, «Μαθησιακές Δυσκολίες – Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά», Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Βόλος 2007)

Δείτε επίσης: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

 

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02