O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ISSN: 2241-6781 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ” 27ο Τεύχος Νοέμβριος 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τους τρόπους ανατροφοδότησης των γραπτών εργασιών και δραστηριοτήτων που προσφέρουν οι καθηγητές στους φοιτητές τους στα εξ αποστάσεως προγράμματα και πώς αυτοί επηρεάζουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση (βαθμολογία). Επίσης, η παρούσα έρευνα θα εξετάσει πιθανές διαφορές στη σχέση της επίδρασης του τρόπου ανατροφοδότησης και των κινήτρων των φοιτητών για συνέχιση των σπουδών τους ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται η σημασία της ανατροφοδότησης για τη μαθησιακή διαδικασία και παιδαγωγική πράξη μια και το είδος της ανατροφοδότησης που έλαβαν οι φοιτητές φαίνεται να επηρέασε την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια λόγω των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων στρέφεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Την εποχή μάλιστα της πανδημίας καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ, αφού πλέον θεσμοθετήθηκε επίσημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητα διερεύνησης της ανατροφοδότησης ως διάστασης και των αντιλήψεων των σπουδαστών γι’ αυτή και τα αποτελέσματά της, πηγάζει από το βιβλιογραφικό κενό.

Ειδικά στον χώρο της Ελλάδας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει αρχίσει να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια κι επομένως δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για το θέμα αυτό, σε αντίθεση με τη συμβατική εκπαίδευση. Βασικός παράγοντας μαθησιακής εξέλιξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί η ανατροφοδότηση των γραπτών εργασιών, δηλαδή η πληροφόρηση του εκπαιδευόμενου από τον εκπαιδευτή για το επίπεδο επίδοσής του.

Η ανατροφοδότηση περιλαμβάνει τον βαθμό επίδοσης, την πληροφόρηση για την ορθότητα των απαντήσεων, την υπόδειξη της σωστής απάντησης, πληροφορίες για την έννοια που εξετάζεται και γενικά κατευθύνσεις για τη διόρθωση των λαθών (Kulhavy & Stock, 1989).

Πρόκειται για μία απαραίτητη διαδικασία για την αξιολόγηση, ειδικά στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού οι εργασίες αποτελούν το βασικό στοιχείο για να κριθεί η επίδοση του φοιτητή, το γνωστικό του επίπεδο, η εξέλιξή του και ο βαθμός κατανόησης του πεδίου με το οποίο ασχολείται κάθε φορά. Η ανατροφοδότηση των γραπτών εργασιών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτή για την επίβλεψη της προόδου και της εξέλιξης του εκπαιδευόμενου, καθώς δεν έρχεται σε καθημερινή και άμεση επαφή μαζί του.

Από την άλλη πλευρά, η ποιοτική ανατροφοδότηση των γραπτών εργασιών οδηγεί τον εκπαιδευόμενο σε αναστοχασμό, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και το ενδιαφέρον του, ενώ παράλληλα τον κινητοποιεί για να εστιάσει στις ενέργειες που πρέπει να κάνει ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός (Earl, 2003).

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η μορφή της ανατροφοδότησης που επιλέγει ο εκπαιδευτής να παρέχει έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η λανθασμένη χρήση της μπορεί να αποθαρρύνει και να επηρεάσει αρνητικά τον εκπαιδευόμενο (Clarke, 2005). Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η αναγκαιότητα της διερεύνησης του ρόλου της ανατροφοδότησης, διότι αποτελεί κριτήριο για την ποιότητα της εκπαίδευσης και δη της εξ αποστάσεως.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ: ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

 

Βολακάκη Μαρία, Φιλόλογος, M.Ed. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα, Φιλόλογος-Θεολόγος,

M.Ed.Σχολική Ψυχολογία-Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δείτε επίσης:Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ