ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δυσλεξικών μαθητών είναι:

 • Έλλειμμα στην επεξεργασία των φωνολογικών πληροφοριών
 • Δυσκολίες στη γραφή, στην ανάγνωση & στην ορθογραφία (τηλεγραφικός λόγος, αργή ανάγνωση, σημασιολογικά λάθη, ανορθογραφία, καθρεφτική ανάγνωση & γραφή, ανακολουθία στην ανάγνωση διαδοχικών σειρών του κειμένου, έλλειμμα χρωματισμού φωνής)
 • Δυσκολίες με τα σύμβολα της γλώσσας & με τα μαθηματικά
 • Δυσκολίες στην κατανόηση γραπτών κειμένων
 • Προβλήματα στην αντίληψη της διαδοχής, της κατεύθυνσης & της σειράς
 • Συχνή παλινδρόμηση των οφθαλμών κατά την ανάγνωση
 • Ελλειμματική προσοχή- υπερκινητικότητα
 • Έλλειμμα προσανατολισμού στο χώρο & στη διαχείριση του χρόνου
 • Οργανωτικό κενό
 • Αίσθημα ανασφάλειας & χαμηλής αυτοεκτίμησης

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί η σημασία της πρώιμης διάγνωσης & της έγκαιρης παρέμβασης πριν ακόμη οι δυσκολίες του παιδιού στη μάθηση διαμορφωθούν σε σοβαρό πρόβλημα. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού & των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Μέσω διαφορετικών τρόπων παρέμβασης, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να βοηθήσουν το δυσλεξικό παιδί στην τάξη. Τα βασικότερα από τα σημεία κλειδιά για την επιτυχή ενσωμάτωση των δυσλεξικών μαθητών στο πρόγραμμα του κοινού σχολείου είναι τα εξής:

 • Εξατομικευμένο & καλά δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή.
 • Πολυαισθητηριακή διδακτική μέθοδος σε συνδυασμό με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.
 • Παρουσίαση των βασικών σημείων του μαθήματος στον πίνακα & δημιουργία νοηματικού, γνωστικού ή κριτικού χάρτη.
 • Καλογραμμένες & ευανάγνωστες σημειώσεις στον πίνακα & στα φύλλα εργασίας.
 • Διόρθωση μόνο των βασικότερων λαθών στα γραπτά.
 • Διάθεση περισσότερου χρόνου για σκέψη σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές
 • Συνεργασία σχολείου & οικογένειας που περιλαμβάνει συμβουλευτική & καθοδήγηση γονέων σε θέματα που αφορούν τη σωστή αντιμετώπιση του παιδιού το σπίτι.
 • Ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή.
 • Υπομονή, κατανόηση & σεβασμός από την πλευρά του εκπαιδευτικού για το πρόβλημα των παιδιών.

 

Βολακάκη Μαρία, Φιλόλογος

M.Ed. Ειδικής Αγωγής- M.Ed. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Δείτε επίσης:ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ