ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μεταγνώση και τα κίνητρα. Τα ελλείμματα στην μεταγνώση μπορεί να σχετίζονται με την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών για την επίλυση ενός προβλήματος ή με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών τους. Τα ελλείμματα στα κίνητρα από την άλλη μεριά, αφορούν δυσκολίες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό στον στόχο αλλά και στην αυτοαποτελεσματικότητα.

Το παρόν σχέδιο μαθήματος έχει στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να βρίσκουν την κατάλληλη μέθοδο για να επιτύχουν τον στόχο τους (σωστή επιλογή επαγγελμάτων και συνδυασμός αυτών σε έναν διάλογο). Επίσης, μέσα από την εμπλοκή όλων των μαθητών στη διαδικασία δραματοποίησης θα αυξηθεί η αυτοπεποίθησή τους και θα τους ωθήσει να μην αντιμετωπίσουν με φόβο μια ενδεχόμενη νέα δραματοποίηση. Τέλος, ο τομέας της αυτο-αποτελεσματικότητας θα βελτιωθεί μέσω της ετεροαξιολόγησης αλλά και της αυτοαξιολόγησης της επίδοσής τους (Βεκύρη, 2007).

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Ο καθηγητής ρώτα τους μαθητές για τα επαγγέλματα των γονέων τους και τα καταγράφει στον πίνακα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η:

Ο καθηγητής κάνει ανάγνωση του κειμένου και δίνει ως αναγνωστική οδηγία στους μαθητές να υπογραμμίσουν λέξεις που τους θυμίζουν επαγγέλματα.

Μετά το τέλος της ανάγνωσης ο καθηγητής προβάλλει σε Power Point τις λέξεις του κειμένου που αφορούν επαγγέλματα και τα επεξηγεί.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η:

Ο καθηγητής κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποια από αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν ακόμα και σήμερα;

Έχουν την ίδια ονομασία;

Ποια άλλα επαγγέλματα σας έρχονται στο μυαλό;

Καταγράφει τις απαντήσεις των μαθητών και εν συνεχεία με αφορμή το ερμηνευτικό σχόλιο 1, ρωτά τους μαθητές:

Εσείς ως νέοι από ποια ηλικία επιτρέπεται να εργάζεστε;

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε δουλειά ή θα πρέπει σε ορισμένα επαγγέλματα να έχετε σπουδάσει πρώτα;

Σύμφωνα με το σχόλιο 1 της ενότητας, οι αρχαίοι Αθηναίοι από ποια ηλικία μπορούσαν να εργάζονται; Θυμάστε από την προηγούμενη ενότητα ποια ήταν η πορεία εκπαίδευσης των νέων στην Αθήνα;

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η:

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Ο καθηγητής χωρίζει τους μαθητές σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και τους μοιράζει τα δύο παράλληλα κείμενα της ενότητας.

Κάθε ομάδα θα έχει τους εξής ρόλους:

1. Δημοσιογράφος: καταγράφει τα επαγγέλματα που αναφέρονται στα δύο κείμενα

2. Γραμματέας: θα διαλέξει 2-3 επαγγέλματα (π.χ. αμαξοποιοί, ζευγολάτες)

3. Ηθοποιοί : παίρνουν αυτά τα επαγγέλματα, με τη βοήθεια των άλλων 2 θα συνθέσουν έναν διάλογο και θα τον παρουσιάσουν στην τάξη

Οδηγίες για τον διάλογο:

Θα πρέπει να μη δηλωθούν τα επαγγέλματα που έχουν επιλεγεί, ώστε οι υπόλοιποι συμμαθητές να μαντέψουν ποια έχουν παρουσιαστεί.

Ο διάλογος μπορεί να αφορά μια καθημερινή σκηνή από την αγορά της Αθήνας.

Τα παιδιά θα πρέπει να δείξουν και κάποιο συναίσθημα, δηλαδή θα πρέπει να κάνουν έναν διάλογο που μπορεί να τσακώνονται για κάτι ή να μιλάνε για την κατάσταση της πόλης τους.

Στο τέλος, κάθε ομάδα ξεχωριστά θα αξιολογήσει με επιχειρήματα τόσο τη δική της προσπάθεια όσο και των άλλων ομάδων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Βεκύρη, (2007). Η μάθηση ως οικοδόμηση της γνώσης. Στο Συλλογικός τόμος: Μαθησιακές Δυσκολίες – Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ.Βόλος : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής,

 

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02

Δείτε επίσης: ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Β’