ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Β’

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ά ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Το παρόν σχέδιο μαθήματος αποτελεί συνέχεια της 1ης διδακτικής ενότητας των Αρχαίων Ελληνικών της Α’ Γυμνασίου σύμφωνα με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Η μάθηση δεν είναι απλά η συσσώρευση νέας γνώσης στις ήδη υπάρχουσες, αλλά ο μετασχηματισμός και η αναδιοργάνωση των προηγούμενων γνώσεων (Παντελιάδου και Μπότσας, 2007). Με γνώμονα τη θέση αυτή, έχουμε δομήσει το ακόλουθο σχέδιο μαθήματος.

Στόχος είναι να δούμε εάν οι σημασίες των εννοιών που ορίστηκαν σημασιολογικά έγιναν κατανοητές και εάν οι μαθητές μπορούν να θυμηθούν τις περισσότερες – αν όχι όλες – τις αντιστοιχίες των εννοιών.

Επίσης, επιθυμούμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών με την προβολή βίντεο καθώς έχει αποδειχθεί ότι η χρήση οπτικοακουσιτκών μέσων ενισχύει την μαθησιακή διαδικασία.

Τέλος, η μαιευτική μέθοδος και η μέθοδος brainstorming ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού και μετατρέπουν τον εκπαιδευτικό σε αρωγό για την κατάκτηση της γνώσης και όχι σε αυθεντία (Φρυδάκη, 2009).

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Γρήγορη υπενθύμιση των λέξεων-φράσεων που εξετάστηκαν στην προηγούμενη διδακτική ώρα

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δείχνουμε το προηγούμενο Power Point έχοντας αφαιρέσει τις σημασίες των λέξεων-φράσεων και ζητάμε από τους μαθητές να ανακαλέσουν την σημασία τους.

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Προβάλουμε το ακόλουθο βίντεο του οποίου η διάρκεια είναι ιδανική για τους μαθητές, καθώς δεν είναι μακροσκελές βίντεο αλλά περιέχει συνοπτικά τις απαραίτητες πληροφορίες (https://www.youtube.com/watch?v=Vnx8sUtpB88).

Δίνουμε στους μαθητές το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν όσο προβάλλεται το βίντεο.

Με την ολοκλήρωση του βίντεο γίνεται η επαλήθευση στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και μια σύντομη συζήτηση 1-2 λεπτά για την πορεία των Ελληνικών και την επιρροή τους στο σήμερα

 

3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Ρωτάμε τα παιδιά γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να μαθαίνουμε Αρχαία Ελληνικά και καταγράφουμε τις απαντήσεις τους στον πίνακα (brainstorming)

Διαβάζουμε το κείμενο του σχολικού βιβλίου «Γιατί να μάθω Αρχαία Ελληνικά;» και δίνουμε ως αναγνωστική οδηγία στα παιδιά να καταγράψουν τις άγνωστες λέξεις τους

Εξηγούμε τις άγνωστες λέξεις και μέσα από ερωτήσεις προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι λέει ουσιαστικά το κείμενο (μαιευτική μέθοδος)

Tip: Μπορείτε να δώσετε στα παιδιά ως εργασία για το σπίτι την αναζήτηση και παρουσίαση στην τάξη μιας ή και περισσότερων διαλέκτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, για παράδειγμα να βρουν πληροφορίες για την ηπειρώτικη διάλεκτο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μαθησιακές Δυσκολίες – Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Βόλος 2007)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Η Διδασκαλία στην Τομή της Νεωτερικής και Μετανεωτερικής Σκέψης, Φρυδάκη Ε. (εκδ. Κριτική, 2009)

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02