ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρούσα έρευνα δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου “Νέος Παιδαγωγός” (Αθήνα, 23 & 24 Μαΐου 2015). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δεξιοτήτων της αναφορικής επικοινωνίας και αυτών της μεταγνώσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 22 παιδιά (13 κορίτσια και 9 αγόρια) ηλικίας 11 χρόνων. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της αναφορικής επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε το Test of Referential Communication (Lloyd et al. 1995) ενώ το Index of Reading Awareness Items των Jacobs and Paris (1987), το οποίο αποδόθηκε στα ελληνικά με την μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης, χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων της αναφορικής επικοινωνίας και της μεταγνώσης. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι δεξιότητες των παιδιών ως ομιλητές και ακροατές σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό με τη γενική τους βαθμολογία στο τεστ των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα παρόντα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις απόψεις ερευνητών που υποστηρίζουν ότι η ικανότητα για αποτελεσματική αναφορική επικοινωνία προϋποθέτει μεταξύ άλλων και μεταγνωστικές διεργασίες.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ